dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Phản ứng

Na tác dụng với nước

4/9/2015 5:55:55 PM

hidro cháy trong o xi

8/24/2014 8:09:48 PM

cac bon cháy trong oxi

8/24/2014 8:06:14 PM

me tan cháy trong không khí

8/24/2014 8:01:57 PM

điều chế và đốt hidro

8/19/2014 7:52:45 PM

phản ứng tráng gương

8/19/2014 7:27:55 PM

tn tia am cuc

2/21/2011 8:16:05 AM

mo hinh H

2/21/2011 8:04:18 AM

thi nghiem Rutherfo

2/21/2011 8:03:02 AM

LET

1/11/2011 9:23:42 PM

Clo + Hidro

1/8/2011 6:57:47 PM

Điều chế clo

1/8/2011 6:54:12 PM

CLO + SAT

1/8/2011 6:51:19 PM

CLO TAC DUNG VOI SAT

1/7/2011 6:33:56 PM

Phản ứng điện phân dd NaCl

11/5/2010 10:37:39 PM

Phản ứng chất béo+O2.

11/5/2010 10:37:05 PM

Phản ứng tổng hợp nylon.

11/5/2010 10:36:44 PM

pu Cu+Cl2

10/8/2010 11:11:51 PM

phan ung NaI+ Br2

10/8/2010 11:06:55 PM

uihkhj

8/6/2010 11:12:28 PM

hoa

8/6/2010 11:10:35 PM

Phản ứng thuốc nổ đen

7/29/2010 9:18:40 AM

Phản ứng nhận biết ion NH4

7/29/2010 9:15:06 AM

Phản ứng giữa H2 và Cl2

7/29/2010 9:13:28 AM

Phản ứng C6H6+HNO3

7/29/2010 9:12:58 AM

Thí Nghiệm Phản ứng CuO+H2

6/22/2010 7:51:01 PM

Khí Amoniac tác dụng với Oxi

1/29/2010 9:14:34 AM

Điều chế Axetilen

1/29/2010 9:11:34 AM

H2O2 với KMnO4

1/29/2010 9:08:36 AM

Fe(III) hydroxit+ HCl

12/19/2009 2:56:19 PM

orbitals

12/19/2009 2:54:24 PM

sự phân tán chất tan

2/17/2009 10:03:50 PM

12»