dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Mô hình ba chiều của phân tử

3D-AXETYLEN

11/29/2012 4:08:29 PM

3D-ANCOL ETYLIC

11/29/2012 4:06:56 PM

3D-2-METYLBUT-1,3-DIEN

11/29/2012 4:05:16 PM

3D-acetic acid

11/29/2012 4:03:39 PM

3d-C6H6

11/21/2012 10:43:51 AM

anh nen

11/20/2010 11:52:01 AM

anh nen

11/20/2010 11:50:37 AM

anh nen

11/20/2010 11:50:09 AM

anh nen

11/20/2010 11:49:46 AM

anh nen

11/20/2010 11:49:07 AM

hinh nen

11/20/2010 11:41:08 AM

hinh nen

11/20/2010 11:39:44 AM

hinh nen

11/20/2010 11:39:01 AM

Vitamin C

9/27/2010 11:07:14 AM

Vitamin E

9/27/2010 11:05:08 AM

Vitamin B7

9/27/2010 11:03:53 AM

VitaminB5

9/27/2010 11:02:07 AM

VitaminB3

9/27/2010 11:01:31 AM

VitaminB1

9/23/2010 4:41:20 PM

VitaminA

9/23/2010 4:40:44 PM

propen

5/30/2009 11:56:56 AM

isopren

5/30/2009 11:56:10 AM

cis-buten-2

5/30/2009 11:55:25 AM

CH2CHCl

5/30/2009 11:54:42 AM

C2H4

5/30/2009 11:54:05 AM

propan

5/30/2009 11:53:20 AM

CH4

5/30/2009 11:52:23 AM

C3H8

5/30/2009 11:51:46 AM

C2H6

5/30/2009 11:49:13 AM

OHC-CHO

5/30/2009 11:44:47 AM

HCHO

5/30/2009 11:43:58 AM

CH3COCH3

5/30/2009 11:43:12 AM

CH3CHO(2)

5/30/2009 11:42:19 AM

CH3CHO

5/30/2009 11:41:31 AM

CH2=CH-CHO

5/30/2009 11:40:50 AM

C6H5CHO(dac)

5/30/2009 11:24:52 AM

C6H5CHO

5/30/2009 11:15:07 AM

axeton

5/30/2009 11:14:17 AM

glixerol

5/30/2009 11:13:27 AM

CH3-OH

5/30/2009 11:12:14 AM

12»