dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Dao động và sóng

phản ứng hạt nhan

8/30/2009 2:26:26 AM

sóng điện từ

8/30/2009 2:18:46 AM

sóng điện từ

8/30/2009 1:34:23 AM

Dao động của mặt

10/21/2008 2:34:58 PM

Sóng mặt nước

10/15/2008 3:50:19 PM

Sóng điện từ phẳng

10/10/2008 7:12:00 PM

Sóng dừng trên sợi dây

10/6/2008 9:40:30 PM

Con lắc đơn

10/4/2008 7:29:53 AM

Sóng trên sợi dây

10/4/2008 7:20:06 AM