dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Nhân vật lịch sử thế giới

TTKennedy_1963

8/17/2011 10:19:50 AM

Lenin

12/1/2009 5:56:04 PM

My sau chien tranh lanh.jpg

8/22/2009 4:16:52 PM

Mac-Angel.jpg

8/22/2009 4:13:17 PM

Abraham Lincoln

1/8/2009 10:09:37 PM

Hai con gái của OBama

1/8/2009 10:08:30 PM

THỦ TƯỚNG HUN SEN

11/27/2008 7:47:19 PM

Tổng thống Obama

11/8/2008 11:09:38 PM

Gia đình Tổng thống Obama

11/8/2008 11:08:59 PM

Trần Thuỷ Biển

11/7/2008 8:22:23 PM

Bà Wangari Maathai

11/7/2008 8:11:12 PM

Colin Powell

11/7/2008 8:09:03 PM

Georges W.Bush II

11/7/2008 8:06:13 PM

Nguyễn Văn Thiệu Và Nixon

11/6/2008 11:25:37 PM

Thiên An Môn 1989

11/6/2008 11:23:41 PM

Triệu Tử Dương

11/6/2008 11:22:50 PM

Borris Yeltsin

11/6/2008 11:21:33 PM

Borris Yeltsin

11/6/2008 11:18:55 PM

Mikhail Gobachev và Borris Yeltsin

11/6/2008 11:17:45 PM

Borris Yeltsin

11/6/2008 11:15:28 PM

Mikhail Gobachev

11/6/2008 11:13:12 PM

mộ khổng tử

10/29/2008 8:32:28 PM

tống mỹ linh

10/29/2008 8:31:32 PM

khổng tử

10/29/2008 8:30:34 PM

khổng phu tử

10/29/2008 8:29:29 PM

tưởng giới thạch

10/29/2008 8:27:35 PM

12»