dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 11

Ankin - Phan ung the 1

4/11/2016 9:25:24 PM

brom phan ung voi phenol

4/1/2016 8:13:35 PM

lop 12 bai nhan biet

4/1/2016 7:55:54 PM

mô hình CH3CH(CH3)COOH

3/27/2016 8:25:57 PM

mô hình CH2=CHCOOH

3/27/2016 8:25:10 PM

mô hình C2H5COOH

3/27/2016 8:24:35 PM

mô hình (COOH)2

3/27/2016 8:23:48 PM

mô hình C6H5COOH

3/27/2016 8:22:51 PM

mô hình axit axetic

3/27/2016 8:22:17 PM

mô hình axitfomic

3/27/2016 8:21:53 PM

mô hình CH3CH(CH3)CHO

3/27/2016 8:19:54 PM

mô hình CH3CH2CH2CHO

3/27/2016 8:19:28 PM

mô hình CH3CH2CHO

3/27/2016 8:19:05 PM

mô hình (CHO)2

3/27/2016 8:18:31 PM

mô hình C6H5CHO

3/27/2016 8:18:04 PM

mô hình anđehit axetic

3/27/2016 8:17:13 PM

mô hình anđehit fomic

3/27/2016 8:16:32 PM

tih ph

10/2/2015 9:34:58 PM

congtt

9/28/2013 11:09:11 AM

bgd

9/28/2013 3:09:57 AM

sgdsl

9/28/2013 3:09:46 AM

mo hinh phan tu hoa 11

3/25/2013 10:03:28 AM

3D-Phosphoric acid

12/6/2012 8:37:33 AM

3D-Nitric acid

12/6/2012 8:34:54 AM

3D-FORMIC ALDEHYDE

12/3/2012 10:46:09 AM

3D-FORMIC ACID

12/3/2012 10:45:11 AM

Do pH

11/8/2012 7:11:33 AM

Thu mau ngon lua

11/8/2012 7:11:28 AM

Do pH mot so dung dich

11/8/2012 7:11:08 AM

TT kim loai

11/8/2012 7:11:04 AM

phân li HCl

11/8/2012 6:11:58 AM

SX CO trong CN

11/8/2012 6:11:47 AM

Phan tu C2H2

11/8/2012 6:11:47 AM

Dây truyền SX xi măng

11/8/2012 6:11:43 AM

Su hoa tan NaCl

11/8/2012 6:11:40 AM

tao dung dich

11/8/2012 6:11:39 AM

Cấu dạng

11/8/2012 6:11:33 AM