dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 10

Banner đẹp

8/4/2015 6:43:50 PM

Banner đẹp

8/4/2015 6:42:55 PM

Banner đẹp

8/4/2015 6:41:41 PM

Banner đẹp

8/4/2015 6:40:45 PM

Banner đẹp

8/4/2015 6:38:39 PM

Học sinh học Internet

3/1/2014 10:03:23 AM

Xã hội tin học hoá

3/1/2014 10:03:09 AM

dddd

5/8/2013 10:05:56 AM

sss

5/8/2013 10:05:55 AM

rrrr

5/8/2013 10:05:44 AM

hjh

5/8/2013 10:05:34 AM

sss

5/8/2013 10:05:32 AM

gggg

5/8/2013 10:05:24 AM

sssss

5/8/2013 10:05:20 AM

;erre

5/8/2013 10:05:19 AM

888

5/8/2013 10:05:11 AM

ererer

5/8/2013 10:05:07 AM

kiem tra hoc ki 2 day moi tai

4/28/2012 10:04:48 AM

vi du(SKKN)

3/12/2012 2:03:47 AM

hinh dong day tieng anh

3/9/2012 1:03:51 AM

Ôn Tin 10 HKI

2/12/2012 11:02:31 AM

Tiểu học Phuong Xá

12/8/2011 7:12:01 AM

tamnong

12/6/2011 11:12:12 AM

Chu tham khao nhe

10/31/2011 11:10:26 AM

Mơi GS Hue dung Cafe sáng nhé

10/29/2011 4:10:42 AM

Xin mời nâng cốc nhé

10/29/2011 4:10:37 AM

20. Đánh số trang

9/18/2011 12:54:33 AM

18. Watermark

9/18/2011 12:54:08 AM

17. Border

9/18/2011 12:53:51 AM

16. Drop cap

9/18/2011 12:53:35 AM

12. Bul and numbering

9/18/2011 12:51:13 AM

11. Định dạng cột

9/18/2011 12:50:50 AM

9. Định dạng kí tự

9/18/2011 12:50:34 AM