dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 8

Banner của nhà trường đây

3/6/2016 2:59:39 PM

Bài tập

1/14/2016 10:22:19 PM

CÔ GIÁO LƯU MINH THU

12/9/2015 2:34:40 PM

Bài tập Pascal co bản

10/20/2015 2:34:56 PM

Sơ đồ câu lệnh for lùi

8/4/2015 8:16:43 AM

Sơ đồ câu lệnh for tiến

8/4/2015 8:15:47 AM

Sơ đồ câu lệnh while

8/4/2015 8:14:56 AM

Sơ đồ câu lệnh repeat...

8/4/2015 8:13:49 AM

Sơ đồ Câu lệnh if then

8/4/2015 8:13:07 AM

Sơ đồ câu lệnh repeat...

8/4/2015 8:12:07 AM

Sơ đồ câu lệnh if then

8/4/2015 8:10:29 AM

Yenka3

5/11/2015 3:12:13 PM

Yenka2

5/11/2015 3:11:48 PM

Yenka

5/11/2015 3:11:22 PM

Main Wed

4/10/2015 6:42:27 PM

Nhac Quoc ca

3/31/2015 8:55:21 AM

loi thuong gap trong pascal

11/27/2014 7:56:10 AM

nền pp

4/1/2014 12:04:32 PM

43. Hoi thi van nghe NGDHN2

12/23/2013 12:12:07 PM

38. THCS Tam Quan Bac 20132014S14

12/18/2013 2:12:03 AM

tính tuổi_cha_con

10/29/2013 7:10:29 AM

finger

9/4/2013 10:09:40 AM

PHẦN MỀM

8/7/2013 11:08:41 AM

10.Flash đồng hồ 3

7/19/2013 1:07:42 AM

6.Tham quan HaNoi 6-2013

6/28/2013 11:06:58 AM