dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 9

Bài 36. Metan

2/27/2017 9:21:49 PM

Bài 38. Axetilen

2/26/2017 9:52:51 PM

Bài 37. Etilen

2/23/2017 8:59:45 PM

bài 39 benzen

2/20/2017 1:22:03 PM

Bài 2. Một số oxit quan trọng

2/19/2017 10:26:31 AM

Bài 39. Benzen

2/15/2017 9:35:00 PM

Bài 38. Axetilen

2/15/2017 8:50:10 PM

Bài 37. Etilen

2/15/2017 8:47:47 PM

Bài 19. Sắt

2/14/2017 7:45:13 PM

Bài 39. Benzen

2/13/2017 8:05:04 PM

Bài 38. Axetilen

2/13/2017 8:02:48 PM

Bài 37. Etilen

2/13/2017 7:59:57 PM

Giáo án Hóa học 9

2/9/2017 3:12:29 AM

Bài 36. Metan

2/6/2017 3:29:13 PM

Bài 28. Các oxít của cacbon

2/2/2017 9:37:24 PM

Bài 27. Cacbon

2/2/2017 9:32:37 PM

Bài 26. Clo

2/2/2017 9:27:26 PM

Bài 26. Clo

2/2/2017 9:24:02 PM

Bài 19. Sắt

2/2/2017 9:08:00 PM

Bài 18. Nhôm

2/2/2017 9:05:18 PM