dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 11 Nâng cao

Bài 10. Nitơ

12/3/2016 6:57:03 PM

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

11/15/2016 11:13:31 PM

Phân bón hóa học lớp 11

11/13/2016 10:19:22 PM

Bài 16. Phân bón hoá học

10/9/2016 9:18:58 AM

Bài 16. Phân bón hoá học

7/21/2016 3:44:24 PM

Bài 47. Stiren và naphtalen

3/20/2016 9:17:38 PM

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

3/11/2016 7:38:33 AM

Bài 42. Khái niệm về tecpen

3/8/2016 7:42:33 PM

Bài 29. Anken

10/5/2015 5:12:45 PM

bài stiren và naptalen

9/12/2015 8:59:29 AM

Bài 32. Ankin

11/24/2014 3:14:18 PM

bài 46 benzen và alkylbenzen

11/16/2014 11:34:20 PM

GADT-Bài Phenol

10/27/2014 2:58:21 PM

Luyện tập dẫn xuất Halogen

10/5/2014 8:12:07 PM

Luyen tap RH khong no

7/24/2014 5:07:21 AM

Phenol11NC

6/22/2014 10:06:21 AM

Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

4/20/2014 4:04:27 AM

Phenol-11NC

4/16/2014 1:08:09 PM

Benzen-aren

3/15/2014 6:14:07 AM

nito

2/18/2014 8:45:08 AM

Cacbon-11Nc

2/5/2014 5:45:27 PM

ANKAN-T2-THẢO

1/19/2014 5:01:42 AM

ANKAN-T1-THẢO

1/19/2014 5:01:20 AM

phân lân

11/26/2013 4:56:05 PM

Khái quát về nito

11/21/2013 7:52:04 PM

Cacbon-Phương Thảo

11/21/2013 12:11:40 PM

NH3-Giang

11/20/2013 11:11:12 AM

silic va hop chat cua si lic

11/14/2013 9:11:08 AM

Bai TENCPEN ppt

11/7/2013 2:11:04 AM

bài giảng photpho ban nang cao

11/1/2013 4:21:00 AM