dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

CT Bộ GDĐT 4

Unit 17: My area

2/25/2017 9:52:43 PM

Trò chơi Rung chuông vàng

2/23/2017 6:14:21 PM

Unit 4: Things I can do

2/15/2017 4:48:57 PM

Unit 13: Favourite food and drink

2/15/2017 9:04:49 AM

Unit 11: What time is it?

2/8/2017 8:56:14 AM

Unit 13: Favourite food and drink

1/5/2017 9:18:37 PM

Unit 10: My classmates

12/27/2016 11:27:57 PM

Unit 10: My classmates

12/27/2016 11:21:04 PM

Unit 4. Tidy up

12/13/2016 4:04:42 PM

Unit 10: My classmates

12/11/2016 8:11:31 PM

Unit 6: Where's your school?

12/11/2016 3:26:42 PM

unit 8 lesson 2

12/1/2016 9:51:38 PM

Tiếng anh lớp 4 Unit 5

11/29/2016 1:17:10 PM

Unit 8: My school timetable

11/15/2016 9:22:49 PM

Unit 10: My classmates

11/15/2016 8:23:07 AM

Unit 6:Where's your school?

11/12/2016 11:56:59 PM

Unit 5: Our hobbies

11/9/2016 8:35:34 PM

Unit 6: My school

11/6/2016 3:42:51 PM

Unit 5: Our hobbies

11/4/2016 8:16:44 PM

Unit 7: My school subjects

10/31/2016 8:05:38 AM

Unit 4: Things I can do

10/26/2016 9:49:57 PM

Unit 5: Our hobbies

10/23/2016 11:26:14 PM

Unit 12: Jobs

10/22/2016 8:30:03 PM

UNIT 6 ( 3,4,5 ) SACH MOI HAY!!

10/12/2016 7:06:12 PM

Review 4

10/11/2016 5:11:16 PM

review one games

10/9/2016 12:38:12 PM

Unit 15: Festivals - Lesson 1

10/5/2016 10:38:26 PM

Unit 15: Festivals

10/5/2016 10:34:37 PM

Unit 3: My birthday-leson 1

8/5/2016 6:43:32 PM

Unit 4: Things I can do

5/17/2016 3:58:54 PM

English Club

5/6/2016 3:57:18 PM

Unit 19: A picnic

5/5/2016 2:35:48 PM

Unit 20: Travelling

5/3/2016 6:35:37 PM

Unit 13: Favourite food and drink

4/29/2016 6:15:42 PM

Unit 16: Zoo Animals

4/29/2016 6:10:28 PM

Unit 19: A picnic

4/23/2016 4:10:20 PM

Unit 20: Travelling

4/20/2016 10:11:44 AM

Unit 16: Zoo Animals

4/19/2016 5:54:53 PM

Unit 17: My area

4/19/2016 5:54:05 PM