dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

CT Bộ GDĐT

Unit 3: This is Tony lesson 1

2/23/2017 8:34:34 AM

Unit 17: What toys do you like?

2/17/2017 11:39:44 AM

Unit 11: This is my family

2/8/2017 8:51:03 AM

unit 16

2/4/2017 2:29:45 PM

Unit 12: This is my house

1/16/2017 9:54:17 PM

Unit 15: Do you have any toys?

1/16/2017 2:50:25 PM

Unit 6: Stand up

1/12/2017 9:30:46 AM

Unit 12: This is my house

12/26/2016 11:03:25 PM

Unit 8: This is my pen

12/3/2016 2:29:58 PM

Review 2

11/24/2016 7:50:15 PM

Unit 1: Hello

11/21/2016 12:25:21 PM

Unit 4: How old are you?

11/6/2016 9:43:36 PM

Unit 1: Hello

10/28/2016 8:10:35 PM

Unit 6: Stand up

10/28/2016 8:07:50 PM

Unit 6: Stand up

10/20/2016 10:57:24 PM

Unit 6: Stand up

10/19/2016 8:53:24 PM

Unit 6: Stand up

10/19/2016 8:43:19 PM

Unit 6: Stand up - Lesson 2

10/19/2016 8:42:22 PM

Unit 4: How old are you?

10/17/2016 11:54:21 PM

english 7. unit 12 b1

10/1/2016 7:48:51 PM

Vocabulary of fruits

9/29/2016 7:24:42 PM

Unit 8: This is my pen

9/24/2016 9:23:07 PM

Unit 8: This is my pen

9/24/2016 9:22:30 PM

Unit 8: This is my pen

9/24/2016 9:21:24 PM

Unit 8: This is my pen

9/24/2016 9:20:19 PM

Unit 5: Are they your friends?

9/22/2016 8:39:33 PM

Unit 2: What is your name?

9/20/2016 8:23:31 AM

Unit 2: What is your name?

9/19/2016 9:06:29 AM

Unit 2: What is your name?

9/18/2016 11:34:55 PM

ringing the golden bell 3

8/12/2016 11:19:14 AM

Unit 11: This is my family

8/9/2016 5:28:35 PM

Unit 9: What colour is it?

8/9/2016 5:17:38 PM

Unit 12: This is my house

5/26/2016 3:56:12 PM

Unit 1: Hello

5/17/2016 3:47:49 PM

Unit 4: How old are you?

5/17/2016 3:25:14 PM