dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Kĩ thuật 4

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

12/9/2016 9:39:21 PM

Bài 3. Khâu thường

11/6/2016 10:03:43 AM

Bài 3. Khâu thường

11/6/2016 9:59:37 AM

Bài 5. Khâu đột thưa

10/25/2016 11:51:04 AM

Bài 7. Thêu móc xích

10/20/2016 10:33:23 AM

Bài 3. Khâu thường

10/1/2016 5:40:57 AM

Bài 3. Khâu thường

9/27/2016 10:53:43 PM

Bài 5. Khâu đột thưa

5/18/2016 3:16:19 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

4/25/2016 7:34:18 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

4/25/2016 7:33:50 PM

Bài 5. Khâu đột thưa

3/25/2016 12:34:57 AM

Bài 5. Khâu đột thưa

1/23/2016 8:35:50 AM

Bài 3. Khâu thường

1/21/2016 3:17:05 PM

Bài 5. Khâu đột thưa

11/12/2015 8:11:33 AM

AN TOAN GIAO THÔNG 2015-2016

10/23/2015 9:55:50 AM

Bài 3. Khâu thường

9/17/2015 11:04:03 AM

Bài 7. Thêu móc xích

5/17/2015 11:42:21 AM

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

5/17/2015 11:30:26 AM

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

5/16/2015 10:29:48 PM

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

4/21/2015 7:56:20 PM

Bài 7. Thêu móc xích

4/5/2015 4:26:07 PM

chim

4/3/2015 1:36:50 PM

Bài 17. Lắp ô tô tải

3/31/2015 11:16:52 AM

Bài 15. Lắp cái đu

3/31/2015 11:16:36 AM

Bài 16. Lắp xe nôi

3/31/2015 11:16:18 AM

lap cai du (tiet2)

3/26/2015 9:09:43 PM