dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Học vần 1

Bài 78. uc, ưc

2/28/2017 11:29:52 AM

Bài 103. Ôn tập

2/28/2017 11:29:30 AM

Bài 102. uynh, uych

2/28/2017 11:28:21 AM

HOC VAN BAI UÂT - UYÊT

2/28/2017 11:22:03 AM

Bài 41. iêu, yêu

2/27/2017 9:11:04 AM

Bài 95. oanh, oach

2/26/2017 3:03:49 PM

Bài 96. oat, oăt

2/22/2017 3:56:54 PM

Bài 96. oat, oăt

2/20/2017 11:55:27 PM

Bài 100. uân, uyên

2/19/2017 8:51:04 PM

Bài 96: oat-oăt 2t

2/18/2017 4:25:23 PM

Học vần bài 94: oang - oăng

2/16/2017 4:56:28 PM

Bài 10. ô, ơ

2/14/2017 8:48:14 PM

Bài 91: oa, oe

2/14/2017 8:14:36 PM

Bài 10. ô, ơ

2/13/2017 9:14:16 PM

Bài 84. op, ap

2/13/2017 7:53:18 PM

bài 96 oat oat 2 tiết

2/11/2017 10:57:42 PM

Bài 93. oan, oăn

2/9/2017 2:48:51 PM

Bài 92. oai, oay

2/9/2017 2:29:13 PM

Bài 92. oai, oay

2/9/2017 2:23:33 PM

Bài 44. on, an

2/7/2017 9:29:28 AM

Bài 33. ôi, ơi

2/7/2017 9:12:20 AM

Bài 54. ung, ưng

2/7/2017 9:05:38 AM

Bài 26. y, tr

2/7/2017 8:20:55 AM

Bài 38. eo, ao

2/4/2017 11:23:51 PM

BÀI OAI, OAY

2/2/2017 9:10:40 PM

Bài 78. uc, ưc

1/23/2017 2:49:52 PM

Bài 22. p-ph, nh

1/23/2017 9:31:04 AM

Bài 53. ăng, âng

1/23/2017 9:30:16 AM

Bài 44. on, an

1/23/2017 9:28:46 AM

Bài 98. uê, uy

1/20/2017 4:57:56 PM

Bài 82. ich, êch

1/20/2017 4:57:29 PM

Bài 57. ang, anh

1/20/2017 4:06:24 PM

Bài 38. eo, ao

1/20/2017 4:05:57 PM

Bài 56. uông, ương

1/20/2017 4:05:30 PM

Bài 36. ay, â-ây

1/20/2017 4:05:04 PM

Học vần bài 84: op-ap

1/17/2017 4:27:26 PM