dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 11

Bài 40. Ancol (tiết 1)

2/27/2017 4:02:33 PM

Bài 41. Phenol

2/27/2017 3:58:42 PM

Bài 15. Cacbon

2/9/2017 1:24:49 AM

Bài 8. Amoniac và muối amoni

2/1/2017 9:03:35 PM

Bài 41. Phenol

1/31/2017 9:04:19 PM

Bài 45. Axit cacboxylic-tiết 1

1/6/2017 8:58:56 AM

Phân bón hóa họ, nito

12/17/2016 2:42:19 PM

HỢP CHẤT CỦA C ( CO , CO2)

12/14/2016 12:17:04 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

12/7/2016 3:37:44 PM

bài photpho

12/7/2016 3:33:40 PM

Bài 41. Phenol

12/5/2016 4:13:55 PM

Silic-tích hợp liên môn

12/4/2016 7:23:01 AM

các bon- cơ bản

11/30/2016 2:32:52 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/28/2016 3:36:38 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/28/2016 3:31:55 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/27/2016 9:28:15 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/27/2016 9:17:06 PM

Bài 18. Công nghiệp silicat

11/26/2016 4:32:35 PM

Bài 40. Ancol

11/22/2016 8:24:09 AM

bài 40. ancol tiết 2

11/22/2016 7:13:58 AM

Giao an bai: Phan bon hoa hoc

11/21/2016 11:46:04 AM

Bài 15. Cacbon

11/15/2016 4:22:43 AM

Bài 15. Cacbon

11/10/2016 10:26:39 PM

Bài 10. Photpho

11/9/2016 10:08:06 PM

Bài 15. Cacbon

11/9/2016 10:06:15 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/9/2016 9:22:53 PM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/9/2016 11:13:23 AM

Bài 32. Ankin

11/9/2016 10:33:15 AM

Bài 15. Cacbon

11/8/2016 3:24:50 PM

Bài 32. Ankin

11/8/2016 8:29:57 AM